T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 20.000ha r?ng ng?p m?n. T?o nên m?t qu?n th? ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t?, Dragon Ocean Đ? S?n là siêu ngh? d??ng qu?c t? đ?u tiên trong qu?n th? du l?ch DUY NH?T t?i Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i và nh?ng nét đ?p đa d?ng h?n. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? b?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? r?ng h?n 480 ha này t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, đ??c thiên nhiên ?u đãi, đã và đang khai hoang hoàn toàn. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km và r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo nh?t c?a bãi bi?n này là n??c trong toàn b? khu v?c g?n nh? luôn trong xanh, v??t qua đ? đ?c c?a n??c bi?n Đ? S?n. D? án này có tên chính th?c là Dragon Ocean Đ? S?n, n?m trong qu?n th? khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill do T?p đoàn Geleximco phát tri?n t?i qu?n Đ? S?n, thành ph? H? Chí Minh. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n là qu?n th? du l?ch qu?c t? r?ng 480ha đ??c đ?nh h??ng tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c.D? án Dragon Ocean s? b?t đ?u ho?t đ?ng vào năm 2019. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng là nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá và đ?y ti?m năng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 12:59:42 (281d)